Pracownicze Plany Kapitałowe

Nota prawna

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Millennium TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Millennium TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Millennium TFI S.A. są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości. Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów funduszy.

Millennium TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści zamieszczonych w niniejszym serwisie prospektów informacyjnych oraz sprawozdań finansowych funduszy, a także notowaniach jednostki uczestnictwa.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane jest z normalnymi wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty części zainwestowanego kapitału.

Przed podjęciem inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego potencjalny inwestor powinien przeanalizować prospekt funduszu w całości oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów i skonsultować się z profesjonalnym doradcą przed zainwestowaniem w fundusz. Prospekt funduszu oraz KIID zawiera dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu.

W przypadku, gdy na stronie internetowej zamieszczone zostaną jako przykładowe składy portfeli funduszy użytkownik strony internetowej nie powinien traktować tego jako udzielania nieodpłatnych informacji dotyczących inwestowania papiery wartościowe albo jako rekomendacji inwestycyjnej.

Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze zgodnie z ich statutami, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Wartość jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest nominowana w złotych lub walucie obcej, w zależności od postanowień statutu funduszu. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż fundusze, w zależności od zapisów statutowych, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych, zatem mogą na wartość jednostki albo certyfikatu oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zmiany prawa dewizowego jak i zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych mogą więc wpływać na wartość jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne, jak również mogą wpływać na wartość dywidend i odsetek uzyskiwanych przez fundusz.

Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny, chyba że z charakteru zamieszczonego dokumentu jednoznacznie wynika, iż stanowi on ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dystrybucja prospektów zamieszczonych na stronie internetowej, oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu któregokolwiek funduszu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego prospektu w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować prospektu jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być uczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności dokonania odpowiedniej rejestracji w uprawnionych instytucjach.

Jakiekolwiek informacje wykraczające poza podane w prospekcie lub aktualizacjach prospektu, przekazane przez nieupoważniony podmiot powinny być pominięte i nie należy na nich polegać. Żadna osoba nie została upoważniona do podawania informacji wykraczających poza informacje zawarte w prospekcie. Oświadczenia zamieszczone zostały w prospektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mogą być przedmiotem zmiany, jeżeli taka konieczność zaistnieje w związku ze zmianą właściwych przepisów.

Wykresy i diagramy przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron.

Źródło danych - obliczenia własne Millennium TFI S.A.

Wynik funduszu nie uwzględnia podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności