Pracownicze Plany Kapitałowe

Nota prawna

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych)(dalej: „Towarzystwo”) prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Udostępnianie przez Towarzystwo informacji i danych, w tym w komentarzach i videokomentarzach ekspertów, nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 75 i 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Poprzez udostępnienie materiałów, Towarzystwo nie wskazuje także, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia dla potencjalnego Uczestnika. Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej nie ma na celu oraz nie może być uznawane za świadczenie przez Towarzystwo usługi oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Towarzystwo dokłada najlepszych starań, aby obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje prezentowane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej były rzetelne i niewprowadzające w błąd, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż powyższe informacje są wolne od błędów i nieścisłości.

Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje i dane, w tym zawarte w komentarzach ekspertów, odnoszą się do symulacji wyników w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągniecia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości. Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów funduszy. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na stronie internetowej, w szczególności podejmowania na jego podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie ich odbiorca. Towarzystwo wyraźnie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte przez Państwa na podstawie obliczeń, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane jest z normalnymi wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

Przed podjęciem inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego potencjalny inwestor powinien przeanalizować prospekt informacyjny funduszu w całości oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów i skonsultować się z profesjonalnym doradcą inwestycyjnym. Prospekt informacyjny funduszu oraz KID zawiera dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu.

Towarzystwo dokłada najlepszych starań aby treści zamieszczone na stronie internetowej były rzetelne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie może zapewnić, iż treści zamieszczone na stronie internetowej, w szczególności z powodów technicznych będą wolne od błędów i nieścisłości. Towarzystwo w takich przypadkach podejmie najlepsze starania mające na celu zapewnienie aktualności i prawidłowości treści zamieszczonych na stronie internetowej Towarzystwa. Adresaci treści udostępnianych na niniejszej stronie internetowej powinni wziąć pod uwagę fakt, że Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której stawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami.

W przypadku, gdy na stronie internetowej zamieszczone zostaną, jako przykładowe składy portfeli funduszy, użytkownik strony internetowej nie powinien traktować tego, jako udzielania nieodpłatnych informacji dotyczących w inwestowania papiery wartościowe ani rekomendacji inwestycyjnej.

Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze zgodnie z ich statutami, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Obliczenia i wyniki zawarte na niniejszej stronie internetowej nie uwzględniają należnych podatków. Faktyczne opodatkowanie zależy od Państwa indywidualnej sytuacji oraz może ulec zmianie w przyszłości. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej.

Zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej informacje służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, chyba że z charakteru zamieszczonego dokumentu jednoznacznie wynika inaczej. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych na niniejszej stronie internetowej przysługują wyłącznie Towarzystwu. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, cytowane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Towarzystwa. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Dystrybucja prospektów zamieszczonych na stronie internetowej, oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu któregokolwiek funduszu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego prospektu w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować prospektu, jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być uczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności dokonania odpowiedniej rejestracji w uprawnionych instytucjach.

Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Towarzystwo zapewnia, aby wszystkie informacje reklamowe kierowane do inwestorów były rozpoznawalne jako takie oraz opisywały ryzyka i zyski związane z nabyciem jednostek uczestnictwa w równie widoczny sposób, jak również zapewnia, by wszystkie informacje zawarte w informacjach reklamowych były rzetelne, przejrzyste i niewprowadzające w błąd, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (dalej: „Rozporządzenie 2019/1156”).

Towarzystwo zapewnia, by informacje reklamowe zawierające szczegółowe informacje o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo nie były sprzeczne z informacjami zawartymi w stosownych prospektach emisyjnych oraz w kluczowych informacjach, ani nie umniejszały znaczenia tych informacji. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, kluczowe informacje oraz informacje dla klienta AFI są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html, w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty”, „Kluczowe Informacje” oraz „Informacje dla Inwestora”).

Towarzystwo publikuje streszczenie praw inwestorów, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Rozporządzenia 2019/1156 w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem https://www.millenniumtfi.pl/dokumenty/id/18.html, w zakładce Informacje dodatkowe.

Zasady dochodzenia przez inwestorów roszczeń zbiorowych określa ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828  z dnia 25 listopada 2020 r.  w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności